Estonian Camping Association

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Estońskie Stowarzyszenie Campingowe zrzesza campingi działające w Republice Estońskiej, które spełniają standardy ustanowione przez stowarzyszenie. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług na campingach będących członkiem stowarzyszenia. Na campingach Estońskiego Związku Campingowego można rozbić namiot , zamieszkać w domkach campingowych lub  w motelach; wysokiej jakości usługi są świadczone również dla przyczep campingowych i kamperów.

Na Camper Caravan Show  Estońskie Stowarzyszenie Campingowe reprezentuje campingi , należące do Stowarzyszenia Campingów Krajów Bałtyckich, dostarczając materiały i informacje o każdym kraju bałtyckim.

The Estonian Camping Association unites the campsites operating in the Republic of Estonia, which meet the standards established by the association. Above all, the aim of the association is to ensure high-quality service to the customers visiting the campsites of its members. In the campsites of the Estonian Camping Association it is possible to camp in tents, camping houses or motels; high-quality service is also provided for caravans and campers.

At Camper Caravan Show Estonian Camping Association represents campsites of the Baltic States Camping Association, providing materials and information about each Baltic country.